ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Γ΄ΚΠΣ Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας

Άξονας 1: Παιδεία – Πολιτισμός Μέτρο 1.3 «Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη Ελληνικού Πολιτισμού»

Έργο:  Επιλογή, Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση Πολιτιστικού, Ιστορικού και Τουριστικού Υλικού του Μουσείου Φωτογραφίας θεσσαλονίκης» (κωδικός ΟΠΣ 102386)

Τίτλοι υποέργων:

 
1: Επιλογή, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση
 
2: Ανάπτυξη Διαδικτυακού τοπίου, μετάφραση, προσαρμογή περιεχομένου.

Δημιουργία Θεματικού Κόμβου Πληροφόρησης για το Μ.Φ.Θ.

Το παρόν έργο συχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κάτά 25% από εθνικούς πόρους.

Γ΄ΚΠΣ Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας
Μέτρο 1.3 – Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού

ΑPXEIO Ι. ΜΕΓΑ / ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΜΦΘ

ΑΡΧΕΙΟ A. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ / ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΜΦΘ