ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Μουσείο Φωτογραφίας εποπτεύεται από πενταμελή Εφορεία με τετραετή θητεία και διοικείται από το Διευθυντή του. Και τα δύο όργανα ορίζονται απευθείας από τον Υπουργό Πολιτισμού.
Διευθυντής: Ηρακλής Παπαϊωάννου
Εφορεία ΜΦΘ
Εμμανουήλ Μαραγκούλης, Πρόεδρος
Χρήστος Αλεξάκης, Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Επαμεινώνδας, Μέλος
Εμμανουήλ Σκούφιας,  Μέλος
Μάριος Ελευθεριάδης, Μέλος – Εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης